Závažné priemyselné havárie

Pôsobíte v priemyselnom odvetví kde hrozí zvýšené riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie?

Sme pripravený poskytnúť Vám naše odborné poradenstvo, tak aby ste predchádzali vzniku priemyselnej havárie vo Vašej spoločnosti. Takáto nežiaduca udalosť môže mať tragické následky nie len na Vašom majetku ale aj na zdraví a životoch Vašich zamestnancov. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Spoločnosť Coupe Invest, s.r.o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.

Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:
a. komplexné poradenstvo v oblasti ZPH,
b. výkon špecialistu na prevenciu ZPH, vykonávanie služby, vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ZPH, kategorizácia a zaradenie podniku do príslušnej kategórie, oznámenie o zaradení podniku, hodnotenie rizík, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, vykonávanie školení v oblasti ZPH.
c. Zákonný rámec prevencie priemyselných havárií V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.